Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor de samenhang waarin we leven. Waardevolle organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en vele anderen terreinen zouden niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk wordt ook wel het cement van de samenleving genoemd. Het belang ervan is niet in geld uit te drukken. Om ons steentje bij te dragen organiseren en ontwikkelen wij daarom met groot succes trainingen toegespitst op de doelgroepen in kwestie, zoals de trainingen;

  • Inleiding vrijwilligerswerk
  • Beleidsontwikkeling
  • Binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen
  • Bestuursvaardigheden
  • Time management

Opvoedingsondersteuning

Ons uitgangspunt is dat ouders zelf over heel wat deskundigheid beschikken als het over hun eigen kind gaat en dat alle ouders het beste willen voor hun kind. Wij willen de ouders erkennen en versterken in hun eigen rol als opvoeder. Wij geloven daarbij sterk in de preventieve werking van dit proces van empowerment.

Het aanbod kan gebruikt worden voor zowel individuele als groepsgerichte opvoedingsondersteuning voor ouders. Hierbij neemt ervaringsuitwisseling in intercultureel kader en de steeds complexer wordende samenleving een centrale rol. Tevens krijgt ontwikkeling van de competenties van ouders de noodzakelijke aandacht.

Ook wordt er op verzoek een aanbod ontwikkeld op het gebied van;

  • Training opvoedingsondersteuning;
  • Informatievoorziening en kennisoverdracht;
  • Ondersteuning, begeleiding en advisering;
  • Onderzoek en monitoring.

Challenges richt zich naast de overheden, organisaties en beroepskrachten ook rechtstreeks op ouders.

Mentoring

Mentoring is een begeleidende activiteit waarbij een meer ervaren persoon een minder ervaren persoon begeleidt door het uitwisselen van praktische ervaringen en het geven van regelmatige feedback. Het accent van de begeleiding ligt op het sociaal-emotionele vlak en de identiteitsontwikkeling van de deelnemers. Ook is verschuiving van het accent te bespeuren naar gedeeld burgerschap, actief burgerschap en maatschappelijke binding. Een mentor kan de leerling stimuleren om betere prestaties te leveren. Daarnaast kan een mentor studiebegeleiding bieden en een leerling helpen zicht te oriënteren op vervolgstudie en beroep. De begeleiding vindt meestal plaats buiten de lessen en de mentor fungeert vooral als persoonlijk rolmodel en coach.

Met betrekking tot dit steeds belangrijker wordende instrument ontwikkelt Challenges, op maat (rekening houdende met de achtergronden) materiaal en trainingen. Er worden toegespitste adviezen, begeleiding en trainingen gegeven.

Ouderparticipatie

Op bijna elke school in Nederland zijn ouders zeer actief. Ze helpen mee in de les als “leesmoeder’, “computermoeder” etc. Ouders praten mee over het beleid van de school als lid van de Medezeggenschapsraad of organiseren via de Ouderraad of Oudervereniging allerlei activiteiten.

Wel laat deze vorm van ouderparticipatie onder laaggeschoolden in het algemeen en onder allochtonen in het bijzonder te wensen over. Om de ouderparticipatie te verbeteren worden trainingen en trajecten ontwikkeld op maat, rekening houdende met de culturele achtergronden van de doelgroep.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van een klein deel van de ouders is voor verbetering vatbaar. Vele scholen kampen met deze problematiek en zien in vele gevallen geen oplossing. Wat veelal ontbreekt is consensus over de verwachtingen en behoeften tussen school en de ouder. De onbekendheid van ouders met het onderwijssysteem, de manier van het werken en ook slechte beheersing van de taal bij de allochtone ouders maakt de manifestatie van de aanwezige innerlijke betrokkenheid moeilijk.

Door deelname aan een cursus ouderbetrokkenheid krijgen ouders meer zicht op de onderwijssituatie in Nederland en op de relatie tussen ouders, kind en school. Zij krijgen meer en/of andersoortige instrumenten aangereikt om de eigen kinderen bij de schoolloopbaan te begeleiden. Dit is niet alleen goed voor de toekomst van hun kinderen, maar ook voor hun eigen toekomst. Langzaam wordt er naar ouderparticipatie toegewerkt. Bovendien wordt inzicht verkregen in de verschillen in verwachtingen, waarden en omgangsvormen tussen de medewerkers op school en de ouders zelf. Hiervoor worden trainingen en trajecten op maat ontwikkeld. Ook zijn er mogelijkheden om ouders individueel te begeleiden.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties spelen in Nederland een cruciale rol bij de integratie. Ze ontwikkelen zich ook steeds sneller tot beleidsbepalende instellingen. Overheden en Nederlandse organisaties in het maatschappelijke middenveld zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners.

De groei die de organisaties doormaken gaat lang niet altijd over rozen. Gezien de ontwikkelingen binnen de samenleving en de moeilijkheden waar deze organisaties mee te kampen hebben, is het zeker op zijn plaats om op maat ontwikkelde en georganiseerde trainingen te bieden, welke nodig zijn om de bestuursleden zo volledig mogelijk op hun taak voor te bereiden zodat het rendement wordt gemaximaliseerd. In goed overleg met de betrokkenen ontwikkelt en organiseert Challenges trainingen op maat.

Fondsenwerving

Veel zelforganisaties hebben hun draai in de Nederlandse maatschappij nog altijd niet goed genoeg gevonden. Ze zijn ambitieus, willen veel voor hun achterban betekenen, willen innovatieve activiteiten organiseren en de daarvoor benodigde middelen vergaren, maar lopen veelal tegen organisatorische en financiële problemen aan.

Speciaal voor hen is er trainingsmateriaal te ontwikkelen, waarmee zij onder begeleiding van een coach kunnen leren hoe ze hun organisatie kunnen versterken. Het gaat in de meeste gevallen om het ontwikkelen van visie en missie, het bedenken en op papier zetten van projecten, het verwerven van financiële middelen. Tevens is het mogelijk op deze gebieden trainingen op maat te geven.

PR, Imago en Omgang media

Een sterk imago bij verschillende, relevante publieksgroepen is een absolute must. Een goede reputatie betekent bekendheid, vertrouwen en vooral voorkeur en is daardoor goed voor de organisaties of de doelen die nagestreefd worden.

De ondersteuning is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het imagobeleid in de organisatie. Iedereen dus die in zijn beroep of functie te maken krijgt met public relations. Te denken valt aan persberichten, open dagen, publieke bijeenkomsten, internet, media-interviews en crisiscommunicatie. De training is uitstekend geschikt voor diegenen die hun PR-kennis en -kunde verder willen verbeteren. Op aanvraag worden toegespitste trainingen georganiseerd.