Zelforganisaties

Wij hebben te maken met vele gemeenschappen die binnen de Nederlandse samenleving hun weg proberen te vinden. Een van de wegen via welke zij participeren en van zich laten horen is middels het opzetten van eigen organisatie. Zelforganisaties van migranten en autochtonen kunnen we zien als een middel waarlangs de gemeenschappen proberen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Indien dit middel goed ingezet wordt, kan veel bijgedragen worden aan ontwikkeling binnen de samenleving.

Helaas ontbreekt bij meeste van zulke organisaties de kennis en kunde om zich sterk in te zetten voor de samenleving. Deze organisaties kunnen bij Challenges rekenen op een op maat ontwikkelde professionele ondersteuning op allerlei gebieden. Paar voorbeelden zijn:

 • Oprichting van een organisatie en de organisatievorm (stichting, vereniging, federatie enz.)
 • Organisatiemanagement
 • Beleidsvorming
 • Opstellen van werkplannen
 • Projectmatig werken
 • Pr en Media

Maatschappelijke organisaties

Door de snel veranderende samenstelling van de samenleving hebben niet alle maatschappelijke organisaties de tijd of mogelijkheden gehad om zich aan te passen aan de op snel tempo veranderende omgeving. Hierdoor zijn er in sommige gevallen problemen ontstaan, met name als het gaat om de match tussen de dienstverlening en de behoeften. Hierdoor ontstaat een ongewenste kloof tussen de instellingen en de doelgroep. In de meeste gevallen hebben deze instellingen moeite om de doelgroep en de behoeften van deze in kaart te brengen en een op vraag gericht aanbod te realiseren.

Challenges adviseert en ondersteunt deze instellingen op gebieden als:

 • Interculturalisatie
 • Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
 • Opvoedingsondersteuning Mentoring
 • Huiswerkbegeleiding
 • Participatie en emancipatie van vrouwen

Overheden

De overheden zoeken hun weg als het gaat om de inbedding van allochtonen vooral binnen de bestaande structuren. Dit gaat met name op voor individuen maar zeker ook voor instituties van minderheden. Dit proces van inbedding veroorzaakt spanningen voor zowel nieuwkomers als voor de ontvangende samenleving binnen het openbaar domein maar ook in de privé-sfeer. Deze natuurlijke spanningen dienen tijdig herkend, begeleid en gekanaliseerd te worden zodat de negatieve effecten kunnen worden geminimaliseerd en de positieve versterkt. Dit is de uitdaging van het onomkeerbare proces naar de nieuwe maatschappelijke verhoudingen.

Challenges adviseert de overheden hierbij met haar grote kennis van zaken gericht op het managen van de processen en vorming van effectief en efficiënt beleid. Ook als het gaat om implementatie van innovatieve projecten kan Challenges de overheden van dienst zijn, o.a. in het vervullen van een sleutelrol bij het vinden van natuurlijke partners binnen de gemeenschappen om te werken aan de uitvoering van het beleid.